21 พฤศจิกายน 2018 เกิดความยินดี

พอประชาชนได้ยินอย่างนั้น

ก็ชื่นชมยินดีกันทุกคน

ถอดความจาก ลูกา 13:17

Mobile-Luke-13-17