21 พฤษภาคม 2015 ทำตามคำกล่าว

แต่พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย  

ถอดความจากกิจการ 13:30

Daily2015_5_21