21 พฤษภาคม 2017 ดวงดาวบนนภา

พระเจ้าทรงวางดวงสว่างเหล่านี้ไว้ในพื้นฟ้า 

ถอดความจาก ปฐมกาล 1:17