21 พฤษภาคม 2018 รับกับไม่รับ

 แต่ฟาริสีกับอาจารย์ธรรมบัญญัติกลับไม่รับทางของพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 7:30

Luke7-28-30