21 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เราจะให้คำพูด ให้สติปัญญาแก่เจ้า

ซึ่งเหล่าศัตรูของเจ้านั้น จะต่อต้านหรือโต้แย้งพวกเจ้าไม่ได้เลย

ถอดความจาก ลูกา 21:15

Mobile-Luke-21v14-15