21 มกราคม 2016 ความเชื่อที่จุดประกาย

ข้าเชื่อว่า ที่ข้าได้ยินจากพระเจ้านั้น จะเกิดขึ้นจริง 

ถอดความจาก กิจการ 23:25

Daily2016_1_-21act27-25-26