21 มิถุนายน 2015 ทรงพระชนม์อยู่

พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นเหมือนเดิม

ไม่ว่าจะเป็นวานนี้ วันนี้ และตลอดไป

ถอดความจาก ฮิบรู 13:8