21 มิถุนายน 2016 ไม่รับ ไม่เอา

เจ้าอ่านพระคำเพราะเจ้าคิดว่า

ตัวเจ้าจะได้ชีวิตนิรันดร์จากพระคำนั้น

ถอดความจากยอห์น 5:39

john-5-39-40-Daily2016_6_21