21 มีนาคม 2015 จากชนชาติทั้งหลาย

 สิทธิอำนาจทั้งสิ้น ในสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เราแล้ว…
ดังนั้น  เจ้าจงสร้างศิษย์(ผู้ที่จะเรียนรู้จักเรา)
จากชนชาติทั้งหลาย 

ถอดความจากมัทธิว 28:18-19

 

Daily2015_3_21