21 สิงหาคม 2018 ทรงเป็นผู้เลือก

ไม่มีใครรู้ว่า พระบิดาทรงเป็นใคร

นอกจากพระบุตร และผู้ที่พระบุตรทรงเลือกที่จะเปิดเผยให้รู้

ถอดความจาก ลูกา 10:22
MobileLuke10-22