21 เมษายน 2013 คนใจบริสุทธิ์

ความสุขเป็นของคนที่มีใจบริสุทธิ์ 

เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า!

ถอดความจากมัทธิว 5:8

เพิ่งจะอ่านออก อยากอ่านพระคัมภีร์ครับ  ภาพจาก http://blog.worldhelp.net/2012/07/pod7-11-12/
เพิ่งจะอ่านออก อยากอ่านพระคัมภีร์ครับ ภาพจาก http://blog.worldhelp.net/2012/07/pod7-11-12/

นึกเกือบไม่ออกแล้วว่า คนใจบริสุทธิ์ เป็นอย่างไร

เพราะโลกเวลานี้ มันมืดมาก  ใจของคนเรามีแต่ขยะและความสกปรกอยู่ข้างใน

แต่ดูซิ  พระเยซูทรงสัญญาว่า คนที่มีใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้า

เขาจะเห็นได้ด้วยหัวใจของเขา หรือเห็นด้วยตา?

จะเห็นด้วยอะไรก็ตาม  เราต้องมีใจบริสุทธิ์ก่อน

พระเยซูตรัสไว้ด้วยว่าจะทำอย่างไรจึงได้ใจบริสุทธิ์…

“ท่านได้รับการชำระให้สะอาดด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวแก่ท่าน”

เพื่อน ๆ นึกออกไหมว่า  พระองค์หมายความอย่างไร