21 เมษายน 2016 เงื่อนไขความรอด

คนที่ไม่เชื่อนั้น ก็ถูกตัดสินลงโทษไปแล้ว

เพราะเขาไม่เชื่อพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

ถอดความจากยอห์น 3:18

john-3-18-19-Daily2016_4_21