21 เมษายน 2019 จอมเจ้านายของเปาโล

ตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ข้า

ถอดความจาก โคโลสี 1:25

Namesof-GApril2119-Col1-25