22 กรกฎาคม 2016 เงื่อนไขของการมีชีวิต

เจ้าจะไม่มีชีวิตในตัวเองจนกว่าเจ้าจะกินเนื้อ

และดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์  

ถอดความจาก ยอห์น 6:53

john-6-52-53-Daily2016_7_22