22 กรกฎาคม 2017 พระเจ้าทรงเทความคิด

เข้ามาสนใจ ใส่ใจฟังคำของเราสิ

เราจะเทความคิดของเราให้เจ้า

เราจะให้ถ้อยคำของเราชัดเจนกับเจ้า

ถอดความจากสุภาษิต  1:23

IMG_6807