22 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าประชาชน

พวกเขาตะโกนว่า “ตรึงเขาที่กางเขน! ตรึงเขาที่กางเขน!”

ถอดความจาก ลูกา 23:21

Luke23-mobile-v18-21