22 กุมภาพันธ์ 2016 ต่างความเห็น

 พวกเขาไม่เห็นพ้องต้องกัน  

  ถอดความจาก กิจการ 28:25

Daily2016_2_22act28-25