22 กุมภาพันธ์ 2017 ชีวิตนิรันดร์?

การมีชีวิตนิรันดร์คือ ที่พวกเขารู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว 

และพระเยซูคริสต์  

ถอดความจากยอห์น 17:3

john17-3-4-Daily2017_2_22