22 กุมภาพันธ์ 2018 เรืออเนกประสงค์

พระเยซูทรงนั่งลง  สอนประชาชนจากเรือนั้น 

ถอดความจาก ลูกา 5:3

Luke5-1-3