22 ธันวาคม 2016 พระเกียรติซึ่งกันและกัน

หากบุตรมนุษย์ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

พระเจ้าจะทรงมอบพระเกียรตินั้นให้บุตรมนุษย์ทันที

ถอดความจากยอห์น 13:32
john13-31-33-Daily2016_12_22