22 พฤศจิกายน 2015 พระเจ้าผู้บริสุทธิ์

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

ทั่วโลกเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์

ถอดความจาก อิสยาห์ 6:3