22 พฤศจิกายน 2016 เกียรติจากพระบิดา

  ถ้าเขารับใช้เรา พระบิดาจะทรงให้เกียรติแก่เขา

 ถอดความจากยอห์น 12: 26

john12-25-26-Daily2016_11_22