22 พฤศจิกายน 2017 จากลูกา1 ที่ผ่านมา

หลังจากที่ข้าสืบเรื่องราวอย่างละเอียดแต่ต้น

จึงเห็นสมควรที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับ

ถอดความจากลูกา 1:3

Luke1Summary