22 พฤษภาคม 2015 สดุดีที่เป็นจริง

“พระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ผุพังไป”

ถอดความจากกิจการ 13:35

Daily2015_5_22