22 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

ทุกคนจะเกลียดชังเจ้าเพราะนามของเรา

ถอดความจากลูกา  21:17

Mobile-Luke-21v16-19