22 มกราคม 2017 จากที่สูง

จงสรรเสริญพระเจ้า จากฟ้าสวรรค์ 

จงสรรเสริญพระองค์ จากที่สูง

ถอดความจาก สดุดี 148:1