22 มกราคม 2019 ทรงรู้จักดี

แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้จิตใจของเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 16:15

mobile-Luke16v14-15