22 มิถุนายน 2015 รอดโดยพระคุณ

“เราเชื่อว่า เรารอดได้โดยพระคุณของพระเยซูเหมือนกับเขา”

ถอดความจาก กิจการ 15:11

Daily2015_6_22  act15 9-11