22 สิงหาคม 2016 พระบิดาทรงเป็นพยาน

พระบิดาผู้ส่งเรามาก็ทรงเป็นพยานถึงเรา

ถอดความจากยอห์น 8:18

john-8-15-18-Daily2016_8_22