22 เมษายน 2017 สิงห์ที่หิว

เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลน และหิวโหย

แต่คนที่แสวงหาพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งดีเลย 

ถอดความจากสดุดี 34:10

lion

Copy_of_Kid_Lion