23 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าประชาชน

พวกเขาตะโกนเร่งให้เอาพระเยซูไปตรึง

ถอดความจาก ลูกา 23:23

Luke23-mobile-v22-23