23 กันยายน 2016 บุตรมนุษย์ที่เขาวางใจ

เจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว กำลังพูดกับเจ้านี่ไง

ถอดความจากยอห์น 9:37

john-9-35-38-Daily2016_9_23

“เจ้าเชื่อวางใจบุตรมนุษย์หรือไม่?”

“ท่านเป็นผู้ใดหรือขอรับ? เพื่อว่ากระผมจะได้วางใจท่าน”

“เจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว กำลังพูดกับเจ้านี่ไง”

ชายตาบอดยิ้มกว้าง

กระผมเชื่อขอรับ…. แล้วเขากราบพระองค์