23 กุมภาพันธ์ 2016 อย่างที่พระเจ้าตรัส

มิฉะนั้น จิตใจจะเข้าใจ  

และหันกลับมาหาเรา แล้วเราก็จะรักษาพวกเขาให้หาย

ถอดความจาก กิจการ 28:27

Daily2016_2_23act28-26-27