23 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้ประทานลมหายใจ

ขอพระยาห์เวห์ผู้ประทานลมหายใจแห่งชีวิตให้มนุษย์ทุกคน…

กันดารวิถี 27:15

Namesof-GFeb2319num27-15