23 ธันวาคม 2017 แต่เช้าตรู่

ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาเช้า พระองค์ทรงฟังเสียงของฉัน

ซึ่งฉันเตรียมถวายเป็นเครื่องบูชา และเฝ้ารอคอยอยู่

ถอดความจาก สดุดี 5:3

???????????????????????????????