23 ธันวาคม 2018 มาเพื่อนมัสการ

เราเห็นดาวของพระองค์ จึงตามมาเพื่อกราบนมัสการพระองค์

ถอดความจาก มัทธิว 2:2