23 พฤศจิกายน 2016 ถวายพระเกียรติ

โอ พระบิดา…ขอถวายพระเกียรติแด่พระนาม

 ถอดความจากยอห์น 12:  

john12-27-28a-Daily2016_11_23