23 พฤศจิกายน 2018 เชื้อในกองแป้ง

เราจะเปรียบอาณาจักรนั้นกับอะไรดี?

ถอดความจาก ลูกา  13:20

Mobile-Luke-13-20-21