23 พฤษภาคม 2017 สันติสุขเหนือชีวิต

พระเยซูทรงมายืนท่ามกลางพวกเขา

ตรัสว่า “สันติสุขอยู่กับพวกเจ้า”

 ถอดความจาก ยอห์น 20:26
john-20-26-Daily2017_5_23