23 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เพราะนี่เป็นวันแห่งการลงโทษ

ถอดความจาก ลูกา 21:22

Mobile-Luke-21v20-21