23 มกราคม 2017 ใครเลือกใคร?

เจ้าไม่ได้เลือกเรา

เราซิ เลือกเจ้า และตั้งให้เจ้าไปเกิดผล

และให้ผลนั้นอยู่คงทน

ถอดความจาก ยอห์น 15:16

john15-16-17-Daily2017_1_23