23 มกราคม 2019 พระคำที่ดำรงเป็นนิตย์

ฟ้าและดินจะล่วงหายไป

ก็ง่ายกว่าที่พระคำสักจุดเดียวจะหลุดหายไป

ถอดความจาก ลูกา 16:17

mobile-Luke16v16-17-re