23 มิถุนายน 2017 ยิ่งกล้า

การที่ข้าถูกขัง กลับทำให้พี่น้องกล้าหาญกล่าวคำของพระคริสต์  

 ถอดความจากฟีลิปปี 1:14

php-1-14-Daily2017_6_23