23 สิงหาคม 2015 พระเจ้าผู้บริสุทธิ์

ผู้ใดจะเปรียบเทียบดั่งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา 

ผู้ประทับบนบัลลังก์ในที่สูง

ถอดความจาก สดุดี 113 :5

https://www.youtube.com/watch?v=9AJFNnQTHBw