23 สิงหาคม 2016 ต้องรู้จักทั้งพ่อลูก

ถ้าเจ้ารู้จักเรา เจ้าจะรู้จักพระบิดาด้วย

ถอดความจาก ยอห์น 8 :19

john-8-19-20-Daily2016_8_23 (2)