23 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

พระเยซูทรงเข้ามาใกล้ พวกเขา และเดินร่วมทางไปด้วย

ถอดความจาก ลูกา 24:15

luke24Mobilev13-15