23 เมษายน 2017 พระเจ้าทรงเฝ้าดู

พระเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม 

และทรงฟังคำทูลอ้อนวอนของเขา

ถอดความจาก สดุดี 34:15

IMG_6690