23 เมษายน 2018 เหมือนครู

ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียบพร้อม

ก็จะเป็นเหมือนครูของตน

ถอดความจาก ลูกา 6:40

luke6-40