23 เมษายน 2019 สิทธินี้ท่านได้แต่ใดมา?

พระเยซูกำลังสอนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน

ถอดความจาก ลูกา 20:1

 

Lukemobile20v1-2