24 กรกฎาคม 2015 อย่ามาอุบอิบ

ขอท่านไปบอกให้เขามาพาเราออกไปด้วยตัวเขาเอง

ถอดความจาก กิจการ 16:37

Daily2015_7_24act16-36-37